Dataskyddspolicy

Vi på Städenergi AB värnar om din personliga integritet vid behandling av dina personuppgifter och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna policy förklarar hur vi på Städenergi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver även hur vi samlar in uppgifter på ett lagligt och pålitligt sätt och den beskriver även dina rättigheter. Kontakta oss om du har frågor kring vår hantering av dina personuppgifter och hur vi arbetar med data- och integritetsskydd på nedanstående adress.

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Städenergi är personuppgiftsansvarig och kan kontaktas på följande adress: 
Städenergi Facility Services Sverige AB 
Org nr: 556857-9477
Adress: Byängsgränd 6, 120 40 Årsta (Stockholm)
Tel: 08-27 23 00
[email protected]

Hur samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in information som du lämnar till oss vid t.ex. att du skickar in en förfrågan/beställning om att få en städtjänst utfört, vid en intresseanmälan genom vår hemsida eller vid en event.

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig som kund. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Dina personuppgifter lagras även för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser. Vanliga personuppgifter är namn, personnummer och kontaktuppgifter.

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?

Huvudsakliga syften för Städenergis behandling av personuppgifter är för att kunna hantera följande:

• Offert- och orderhantering
• Fakturering
• Service
• kommunikation
• Dokumentation/Utvärdering/Utveckling
• Marknadsföring av våra tjänster och produkter
• Förhindra bedrägerier och förebygga brott

Vid marknadsföringsutskick får du alltid möjlighet att tacka nej till fler liknande utskick från oss.

Ändamålen med behandlingen samt rättslig grund

ÄNDAMÅL

 

RÄTTSLIG GRUND

 

LAGRINGSTID

 

Orderhantering, leverans och reklamation

 

Fullföljande av avtal

 

3 år

 

För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs,
såsom bokföringslagen
Rättslig förpliktelse

 

Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag

 

För att marknadsföra Städenergi genom individanpassade erbjudanden via post,
e-post, telefon och SMS
Intresseavvägning

 

2 år efter att du senast varit aktiv hos Städenergi, till exempel genom en beställning eller intresseanmälan

 

Offerförfrågan/kundservice

 

Samtycke

 

12 mån efter sista kontakten

 

Lagring och säkerhet

Vi sparar informationen om dig så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och så länge som det krävs enligt lagstadgade lagringstider. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy. Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivs tidigare.

När lämnar Städenergi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt. Följande kategorier av mottagare kan omfattas av detta:

Myndigheter
Städenergi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter (ex. Polisen eller Skatteverket) om vi är skyldiga enligt lag att göra detta.

 Städenergi anlitar ett Personuppgiftsbiträde
När Städenergi anlitar en annan verksamhet för att utföra en tjänst åt oss, till exempel drift av IT-system eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik kan detta innebära att verksamheten samlar in personuppgifter åt Städenergi eller behöver tillgång till personuppgifter som Städenergi har samlat in. I detta fall är Städenergi personuppgiftsansvariga och ingår då ett personuppgiftsbiträdesavtal med den andra verksamheten i syfte att säkerställa att personuppgifterna hanteras på ett korrekt och säkert sätt.

• Aktörer som är självständigt personuppgiftansvariga
Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga. Det kan handla om myndigheter, till exempel Skatteverket. Vissa uppgifter lämnas även för statistiska ändamål. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Dina rättigheter

Enligt gällande lagar och regler har du rätt att utan kostnad efterfråga ett s.k. registerutdrag innehållandes de personuppgifter vi innehar och behandlar om dig. Du har även rätt att begära korrigering, blockering eller borttagning av dina personuppgifter. Vill du utöva dessa rättigheter kontaktar du oss via [email protected] alternativt skickar ett brev till:

Städenergi Facility Services Sverige AB 
Byängsgränd 6,
120 40 Årsta

För att skydda dig och dina personuppgifter lämnar Städenergi inte ut uppgifter till någon där identiteten inte har kunnat verifieras. Om vi, oavsett anledning, inte kan uppfylla din begäran kommer vi att lämna en motivering och förklara varför det inte gick.

Rätt till tillgång till dina personuppgifter
Du har rätt att få en bekräftelse på om Städenergi behandlar dina personuppgifter och i det fall detta stämmer få ett utdrag över vilka personuppgifter det gäller. I de fall där en e-post finns kommer Städenergi leverera kopia på uppgifterna digitalt till aktuell e-postadress inom fyra veckor. Begäran ska göras skriftligen.

Rätt till rättelse
Vi strävar efter att all den information som behandlas hos oss ska vara korrekt. Om du upptäcker att det finns felaktigheter i dina uppgifter så kan du begära att vi rättar de felaktiga uppgifterna. Vi kommer då att korrigera angivet fel.

Rätt till dataportabilitet
Om du önskar få ut dina personuppgifter från Städenergi för att kunna använda dem på annat håll så har du i vissa fall rätt att få ut dem i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig. Detta förutsätter dock att överföringen är tekniskt möjlig, att den andra parten accepterar de format vi tillhandahåller och att det kan ske med rimlig ansträngning för oss. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som behandlas med stöd av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig, och att det bara gäller sådana personuppgifter som du har lämnat själv.

Rätt till begränsning eller radering av behandling
Under vissa förutsättningar har den registrerade även rätt att begära begränsning eller radering av sina personuppgifter eller rätt att invända mot behandlingen. Under vissa förutsättningar har den registrerade även rätt att få ut de personuppgifter som rör den registrerade som denne lämnat till Städenergi i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (dataportabilitet) för överföring till annan personuppgiftsansvarig. Begäran ska göras skriftligen.

All persondata som hamnar under bokföringslagen lagras i minst 7 år. Vid begäran av borttagning, ändring och/eller begränsning av personuppgifter sker detta skyndsamt men inom 3 månader.

Har Städenergi hanterat dina uppgifter felaktigt?

Om du anser att Städenergi på något sätt behandlar dina personuppgifter i strid med gällande lagstiftning, eller att vi har hanterat en begäran från dig felaktigt när du velat utöva dina rättigheter enligt ovan, så kan du anmäla detta till Datainspektionen (Integritetsskyddsmyndigheten).

Kontakta oss

Fyll i nedanstående uppgifter så tar vi kontakt med dig! Vardagar 8-17 kontaktar vi dig oftast inom två timmar.